Our services to enhance your innovation journey

Digital Transformation Starter

โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้าง ทดสอบ และพัฒนาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ โดยนำเครื่องมือและความรู้เรื่อง Design Thinking, Lean Startup และ Business Model Innovation มาใช้ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการดำเนินงานและผลงานเดิมๆ ขององค์กร

ระยะเวลา 5 - 10 วัน

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับแนวคิดธุรกิจออกจากกรอบเดิมๆ โดยใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆ

Venture Building

โปรแกรมระยะยาวที่ให้ความช่วยเหลือองค์กรในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ โดยการรวบรวมทีมสตาร์ทอัพที่มีประสิทธิภาพมาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไอเดียธุรกิจให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาแนวคิดนั้นและต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ให้แก่องค์กร ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าและใช้เงินทุนน้อยกว่าการที่องค์กรลงมือทำเอง ซึ่งส่งผลดีในแง่ที่สามารถส่งสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว ทำให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดแข็งแกร่งขึ้น

ระยะเวลา 9 - 15 เดือน

เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการลงทุนในนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างหรือเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร

Accelerator

โปรแกรมที่บริษัทหรือองค์กรเข้ามาให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการให้คำปรึกษาและการอบรมที่เข้มข้น และยังช่วยสตาร์ทอัพมองหาโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมเพิ่มโอกาสในการหาเงินทุน สิ่งที่สตาร์ทอัพจะได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมคือธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมคอนเนคชั่นที่มีศักยภาพสูง

ระยะเวลา 3 - 6 เดือน

เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ Startups ซึ่งองค์กรเองก็จะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ได้สร้างคอนเนคชั่น และยังเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางรายได้ได้อย่างรวดเร็ว

Hackathon

กิจกรรมที่รวบรวมกลุ่มคนจาก 3 สาขาอาชีพ คือ นักเขียนโปรแกรม(Programer) นักออกแบบ (Designer) และนักธุรกิจ (Business) มาร่วมมือกัน ระดมความคิด ค้นหาไอเดีย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำเสนอต่อนักลงทุนหรือองค์กรที่สนใจ

ระยะเวลา 1 - 3 วัน

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการหาไอเดียหรือต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง หรือแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดให้กับองค์กรของคุณภายในระยะเวลาอันสั้น

Our services to enhance your people potential

Community Building Consultation

โปรแกรมให้คำปรึกษาด้านการสร้าง Community ทั้งในองค์กรและกับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วย ผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม Community Leader ระดับโลก เพื่อสร้างความเข้าใจ ออกแบบแนวทางการดำเนินงาน การวัดผล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของคนในองค์กรหรือกับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ

ระยะเวลา 1 - 3 เดือน

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร หรือกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบ community ที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และเป้าหมายที่เหมือนๆกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันหรือเพื่อเชื่อมคนใน community เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจสำเร็จได้ง่ายขึ้น

Culture
Transformation

โปรแกรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการลาออก ประสิทธิภาพการทำงาน และผลประกอบการ โดยนำข้อมูลเชิงสถิติที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร มาใช้ในการคิดค้น วัดผล และดำเนินการจนออกมาเป็นโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่คุณต้องการ

ระยะเวลา 1 - 3 เดือน

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการวางรากฐานทางความคิดและทัศนคติในการทำงานให้แก่พนักงานผู้เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน

Client Cases

OUR SERVICES TO ENHANCE YOUR INNOVATION JOURNEY

HUBBA ช่วยให้องค์กรมีส่วนร่วมกับสตาร์ทอัพและระบบนิเวศทางเทคโนโลยีทั้งหมด ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการสร้างกิจกรรมหรือสนับสนุนงานใดงานหนึ่งของเรา เช่น งานพบปะสังสรรค์ การฝึกอบรมหรือเวิร์กช็อปการพัฒนาพนักงาน แฮ็กกาธอน โปรแกรมบ่มเพาะ  bootcamp โปรแกรมเร่งความเร็ว การสร้างผู้ร่วมทุน โปรแกรม ทัวร์ระบบนิเวศ การประชุม งานแถลงข่าว และการแข่งขันสตาร์ทอัพ

Venture Building

โปรแกรมระยะยาวที่ให้ความช่วยเหลือองค์กรในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ โดยการรวบรวมทีมสตาร์ทอัพที่มีประสิทธิภาพมาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไอเดียธุรกิจให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาแนวคิดนั้นและต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ให้แก่องค์กร ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าและใช้เงินทุนน้อยกว่าการที่องค์กรลงมือทำเอง ซึ่งส่งผลดีในแง่ที่สามารถส่งสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว ทำให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดแข็งแกร่งขึ้

เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการลงทุนในนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างหรือเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร

ระยะเวลา 9 - 15 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Transformation Starter

โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้าง ทดสอบ และพัฒนาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ โดยนำเครื่องมือและความรู้เรื่อง Design Thinking, Lean Startup และ Business Model Innovation มาใช้ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการดำเนินงานและผลงานเดิมๆ ขององค์กร

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับแนวคิดธุรกิจออกจากกรอกเดิมๆ โดยใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆ

ระยะเวลา 5 - 10 วัน

Accelerator

โปรแกรมที่บริษัทหรือองค์กรเข้ามาให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการให้คำปรึกษาและการอบรมที่เข้มข้น และยังช่วยสตาร์ทอัพมองหาโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมเพิ่มโอกาสในการหาเงินทุน สิ่งที่สตาร์ทอัพจะได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมคือธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมคอนเนคชั่นที่มีศักยภาพสูง

เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ Startups ซึ่งองค์กรเองก็จะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ได้สร้างคอนเนคชั่น และยังเป็น การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางรายได้ได้อย่างรวดเร็ว

ระยะเวลา 3 - 6 เดือน

Hackathon

กิจกรรมที่รวบรวมกลุ่มคนจาก 3 สาขาอาชีพ คือ นักเขียนโปรแกรม(Programer) นักออกแบบ (Designer) และนักธุรกิจ (Business) มาร่วมมือกัน ระดมความคิด ค้นหาไอเดีย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำเสนอต่อนักลงทุนหรือองค์กรที่สนใจ

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการหาไอเดียหรือต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง หรือแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดให้กับองค์กรของคุณภายในระยะเวลาอันสั้น

ระยะเวลา 1 - 3 วัน

OUR SERVICES TO ENHANCE YOUR PEOPLE POTENTIAL

Community Building Consultation

โปรแกรมให้คำปรึกษาด้านการสร้าง Community ทั้งในองค์กรและกับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วย ผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม Community Leader ระดับโลก เพื่อสร้างความเข้าใจออกแบบแนวทางการดำเนินงาน การวัดผล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของคนในองค์กรหรือกับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร หรือกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบ community ที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และเป้าหมายที่เหมือนๆกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันหรือเพื่อเชื่อมคนใน community เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ระยะเวลา 1 - 3 เดือน

Culture Transformation

โปรแกรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการลาออก ประสิทธิภาพการทำงาน และผลประกอบการ โดยนำข้อมูลเชิงสถิติที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร มาใช้ในการคิดค้น วัดผล และดำเนินการจนออกมาเป็นโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่คุณต้องการ

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการวางรากฐานทางความคิดและทัศนคติในการทำงานให้แก่พนักงานผู้เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน

ระยะเวลา 1 - 3 เดือน

สอบถามเพิ่มเติม

CLIENT CASES

CONTACT US

OUR SERVICES TO ENHANCE YOUR INNOVATION JOURNEY

HUBBA helps organization engage with startups and the entire technology ecosystem as well as co-creating innovation through event creation or sponsoring one of our events such as meetup series, employee development training or workshop, hackathon, incubator program,  bootcamp, accelerator program, venture building program, ecosystem tour, conferences, press conferences and startup competition.

Venture Building

โปรแกรมระยะยาวที่ให้ความช่วยเหลือองค์กรในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ โดยการรวบรวมทีมสตาร์ทอัพที่มีประสิทธิภาพมาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไอเดียธุรกิจให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาแนวคิดนั้นและต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ให้แก่องค์กร ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าและใช้เงินทุนน้อยกว่าการที่องค์กรลงมือทำเอง ซึ่งส่งผลดีในแง่ที่สามารถส่งสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว ทำให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดแข็งแกร่งขึ้น

เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการลงทุนในนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างหรือเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร
ระยะเวลา 9 - 15 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Transformation Starter
โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้าง ทดสอบ และพัฒนาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ โดยนำเครื่องมือและความรู้เรื่อง Design Thinking, Lean Startup และ Business Model Innovation มาใช้ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการดำเนินงานและผลงานเดิมๆ ขององค์กร
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับแนวคิดธุรกิจออกจากกรอกเดิมๆ โดยใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆ 
ระยะเวลา 5 - 10 วัน
สอบถามเพิ่มเติม
Accelerator
โปรแกรมที่บริษัทหรือองค์กรเข้ามาให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการให้คำปรึกษาและการอบรมที่เข้มข้น และยังช่วยสตาร์ทอัพมองหาโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมเพิ่มโอกาสในการหาเงินทุน สิ่งที่สตาร์ทอัพจะได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมคือธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมคอนเนคชั่นที่มีศักยภาพสูง
เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ Startups ซึ่งองค์กรเองก็จะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ได้สร้างคอนเนคชั่น และยังเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางรายได้ได้อย่างรวดเร็ว
ระยะเวลา 3 - 6 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Hackathon
กิจกรรมที่รวบรวมกลุ่มคนจาก 3 สาขาอาชีพ คือ นักเขียนโปรแกรม(Programer) นักออกแบบ (Designer) และนักธุรกิจ (Business) มาร่วมมือกัน ระดมความคิด ค้นหาไอเดีย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำเสนอต่อนักลงทุนหรือองค์กรที่สนใจ
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการหาไอเดียหรือต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง หรือแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดให้กับองค์กรของคุณภายในระยะเวลาอันสั้น
ระยะเวลา 1 - 3 วัน
สอบถามเพิ่มเติม

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ORU SERVICES TO ENHANCE YOUR PEOPLE POTENTIAL

Community Building Consultation

โปรแกรมให้คำปรึกษาด้านการสร้าง Community ทั้งในองค์กรและกับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วย ผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม Community Leader ระดับโลก เพื่อสร้างความเข้าใจออกแบบแนวทางการดำเนินงาน การวัดผล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของคนในองค์กรหรือกับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร หรือกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบ community ที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และเป้าหมายที่เหมือนๆกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันหรือเพื่อเชื่อมคนใน community เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจสำเร็จได้ง่ายขึ้น
ระยะเวลา 1 - 3 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม

Culture Transformation

โปรแกรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการลาออก ประสิทธิภาพการทำงาน และผลประกอบการ โดยนำข้อมูลเชิงสถิติที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร มาใช้ในการคิดค้น วัดผล และดำเนินการจนออกมาเป็นโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่คุณต้องการ
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการวางรากฐานทางความคิดและทัศนคติในการทำงานให้แก่พนักงานผู้เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน
ระยะเวลา 1 - 3 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม

CLIENT CASES

CONTACT US

Contact Us